Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  
ขอเชิญ ผู้ป่วยนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ โรคอ้วน ผู้ที่รักษาด้วยเครื่อง CPAP บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการนอนดี มีสุข มหัศจรรย์ CPAP (ซีแพพ) "ความหวังใหม่ ลมหายใจที่ 2" วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                        ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 ในวันจันทร์-วันพุธ เวลา 08.00-12.00 น. ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน-14 พฤศิจกายน 2561 ณ คลินิคตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ งานเวชกรรมสังคม                        ค่านิยมองค์กร : (ACT-SMART) 1. Accountability (โปร่งใส รับผิดชอบ ) 2. Customer Target (มุ่งเน้นผุ้เีรียน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 3. Social responsibility (รับผิดชอบต่อสังคม) 4. Management by fact (การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง) 5. Agility (พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) 6. Research based (มุ่งมั่นนวัตกรรมและวิจัย) 7. Teamwork (การทำงานเป็นทีม)                        
ข่าวสารและกิจกรรม

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลา วันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลา วันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ...


ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อรับประเมินห้องปฏิบัติการ

ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อรับประเมินห้องปฏิบัติการ...


คณะแพทยศาสตร์เปิดการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไตรุ่นที่12

คณะแพทยศาสตร์เปิดการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)รุ่นที่ 12 วันที่ 16 ตุลาคม 2561...
© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515