Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  
ค่านิยมองค์กร : (ACT-SMART) 1. Accountability (โปร่งใส รับผิดชอบ ) 2. Customer Target (มุ่งเน้นผู้เรียน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 3. Social responsibility (รับผิดชอบต่อสังคม) 4. Management by fact (การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง) 5. Agility (พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) 6. Research based (มุ่งมั่นนวัตกรรมและวิจัย) 7. Teamwork (การทำงานเป็นทีม)                        วิสัยทัศน์ "โรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ"                        ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 ในวันจันทร์-วันพุธ เวลา 08.00-12.00 น. ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน-14 พฤศิจกายน 2561 ณ คลินิคตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ งานเวชกรรมสังคม                        
ข่าวสารและกิจกรรม

หมอชวนวิ่ง ขอนแก่น รับ คฑาวิ่ง จากหนองบัวลำภู ส่งต่อชัยภูมิ

หมอชวนวิ่ง ขอนแก่น รับ คฑาวิ่ง จากหนองบัวลำภู ส่งต่อชัยภูมิ ...


ชวนกันฟิต พิชิตพุง "Fight for Fat off"

ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม สุขภาพดี "Figh for Fat off" ชวนกันฟิต พิชิตพุง วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 และขอเชิญรวมพลคนร...


คณะแพทยศาสตร์ ทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี วัดป่ารวมธรรม

คณะแพทยศาสตร์ ทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี วัดป่ารวมธรรม ...Youtube Channel


ปฏิทินกิจกรรม

© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515