08 มิถุนายน

พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี