18 มกราคม

พิธีเปิดกีฬาแพทยศาสตร์สัมพันธ์ 2561-2562

16.00 น.