Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» Com med 33 ภาคสนามร่วม ฝึกฝน ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้สถานการณ์จริง นอกห้องปฏิบัติการณ์    (อ่าน 1,937)

   

   5-15 มกราคม 2559 ช่วงก่อนเปิดภาคเรียนมีน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นกลุ่มหนึ่ง จำนวน 561 คน ร่วมออกค่ายโครงการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น COMMED 33 ประกอบด้วยนักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ   คณะแพทยศาสตร์   คณะสาธารณสุขศาสตร์   คณะทันตแพทยศาสตร์   คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์  และคณะเกษตรศาสตร์  พร้อมยังมีนักศึกษาจากคณะพยาบาล  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เข้าร่วมฝึก

  

    โดยการร่วมออกค่ายครั้งนี้ได้ลงพื้นที่  อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น  แยกเป็น 4 เขต 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย  บ้านโคกสูง  บ้านเสียว  บ้านนาเรียง และบ้านโลกแสง  ซึ่งในแต่ละเขตจะมีนักศึกษาร่วมลงภาคสนามโดยจะคละกัน และอยู่ร่วมกันในบ้านที่ทางชุมชนได้เตรียมไว้รับรอง โดยในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละเขต จะมีการร่วมทำงานกับชุมชน อาทิ ดำเนินการสืบค้นข้อมูลสร้างและจัดเตรียมเครื่องมือในการเก็บข้อมูลดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนและข้อมูลด้านอื่นๆ วิเคราะห์ปัญหารวมทั้งร่วมกับชุมชนเสนอแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน กำหนดและเขียนแผนปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนตามสถานการณ์ได้อย่างสอดคล้องกับปัญหาและระยะเวลาที่อยู่ในชุมชนนั้น เป็นต้น

  …. มันได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างครับ ได้ใช้ชีวิตกับเพื่อน ได้เรียนรู้ในสังคมชนบท วิถีชีวิตชาวบ้าน มีความรับผิดชอบมากขึ้น ได้ใกล้ชิดกับคนชนบท รับรู้ปัญหา ทั้งเรื่องสุขภาพ เรื่องการทำมาหากิน ฯลฯ ทั้งที่ในชีวิตไม่เคยทำอาหารเลย พอมาอยู่ในพื้นที่ชนบท เราได้ทำอาหารทานเองกับเพื่อน ก็สนุกดีครับ   น้องเก่ง  นศ.พ.ทักษิณ  ทองตระกูล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3  กล่าวกับการออกค่ายครั้งนี้

       นศ.พ.จักรภพ  ก้อนจักร  นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 กับบทบาทหัวหน้าเขต2  กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเขตของเรา ในช่วงเช้าจะมีเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน ซึ่งจะมีการให้ข้อมูลในเรื่องของสุขภาพ พร้อมให้ข้อมูลในเรื่องของสุขศึกษา โดยในแต่วันจะสับเปลี่ยนให้แต่ละกลุ่มรับผิดชอบหมุนเวียนกัน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ และเป็นการสร้างความสามัคคีกัน  พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมกับกลุ่มชาวบ้าน เช่น การร่วมกันออกกำลังกาย และเล่นกีฬา มีการร่วมตรวจสุขภาพทั้งชาวบ้าน และก็สัตว์เลี้ยง  เป็นต้น

 

    ทั้งนี้คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ได้ลงพื้นที่เพื่อออกเยี่ยมนักศึกษาพร้อมมอบขนม ผลไม้ เพื่อได้ให้นักศึกษาได้รับประทานพร้อมกล่าวว่า  “ขอชื่นชมนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วมในการออกค่ายครั้งนี้  พร้อมมาให้กำลังใจ ได้มาดูผลงานรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดี รู้สึกว่านักศึกษามีพลัง มีความคิดสร้างสรรค์ และได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน และมันจะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าเมื่อทุกท่านจบการศึกษา”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การจัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามร่วมฯสำหรับนักศึกษา เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบายและเป็นทิศทางในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหาของประชาชนในภูมิภาคได้อย่างเหมาะสมเป็นการฝึกนักศึกษาที่จะได้ทำงานร่วมกันอันจะส่งผลทำให้คุณภาพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปมีคุณภาพ มีวิสัยทัศน์ ในการที่จะช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะในชนบทที่ห่างไกลและด้อยโอกาส และสามารถทางานร่วมกับวิชาชีพอื่นได้อย่างเหมาะสม

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีการฝึกภาคสนามร่วมฯ ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพในชุมชนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2526 โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรสาขาต่างๆ และทางานร่วมกับประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้และให้มีประสบการณ์ในการศึกษาปัญหาของชุมชนตามความเป็นจริง ตลอดจนสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้นำชุมชนได้ โดยได้ดาเนินการจัดให้มีการฝึกภาคสนามร่วมฯทุกปีจนถึงในปีการศึกษาปัจจุบัน ซึ่งโครงการฯ นี้ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการฝึกภาคสนามร่วมฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อเนื่องมาเป็นลำดับ การจัดการเตรียมการและการดำเนินการตามกระบวนการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการโดยเฉพาะในพื้นที่ฝึกภาคสนามจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทั้งภาคประชาชนและภาครัฐในอันที่จะทำให้การดำเนินการฝึกภาคสนามร่วมฯ

 

ภาพ : ข่าว   วัชรพงษ์  หน่วยเขียว   นักประชาสัมพันธ์  Poster : eedpark | 12 มกราคม 59 07:18:59


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515