Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» 2 ศาสตราจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์ มข. เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานโล่ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น    (อ่าน 1,506)

คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ อดีตคณบดี คณะแพทยศาสตร์, อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น  สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ อาจารย์ประจำภาควิชา ชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาชีวเคมีทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบาย กองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำผู้บริหาร นักวิจัย พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2558 พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายหนังสืออันเป็นผลงานวิจัย

ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ เปิดเผยว่า เนื่องในปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เม.ย. 2558 สกว.ขอถวายพระพรชัยมงคลและขอเฉลิมพระเกียรติ โดยคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้มีมติขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยในการพัฒนางานวิจัยและวิชาการ ด้วยทรงมีพระอัจฉริยภาพสูงส่งทางด้านศาสตร์และศิลป์หลากหลายสาขา ทรงเป็นแบบอย่างของความเป็นนักวิจัยที่ดี ทรงใฝ่พระทัยในการศึกษาวิจัย ค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทรงนำองค์ความรู้ที่ได้มาบูรณาการประยุกต์ใช้กับศาสตร์ต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้นำไปประยุกต์ใช้ในโครงการพระราชดำริอันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองนานัปการ ก่อให้เกิดคุณูปการต่อชาวไทยและชาวโลกอย่างใหญ่หลวง

จากนั้น ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. กราบบังคมทูลเบิกนักวิจัยเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ ประกอบด้วย

 ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 4 ราย ได้แก่ ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ม.ขอนแก่น, ศ. ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ ม.มหิดล, ศ.ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ ม.มหิดล, ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ จุฬาฯ

เมธีวิจัยอาวุโส สกว.อีก 12 ราย ได้แก่ ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล จุฬาฯ, ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้ ม.เชียงใหม่, ศ. ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ ม.สงขลา-นครินทร์, รศ.น.สพ.ดร.อลงกร อมรศิลป์ จุฬาฯ, ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม จุฬาฯ, ศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ ม.ขอนแก่น, ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล ม.มหิดล, ศ.นพ.นรัตพถพล เจริญพันธุ์ ม.มหิดล, ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ม.ขอนแก่น, ศ.ดร.สุเมธ ชวเดช จุฬาฯ, ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ม.เทคโนโลยีพระ- จอมเกล้าพระนครเหนือ, ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน จุฬาฯ.

 

ข่าวจาก ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2558 หน้า 12

ติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ทั้ง 2 ท่านได้ที่นี่เร็วๆนี้ 

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร เรียบเรียงPoster : | 1 มกราคม 13 00:00:00

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515