Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» คณะแพทย์ร่วมงานเชิดชูเกียรติผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    (อ่าน 574)

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกัลปพฤกษ์ และ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นายณรงค์ชัย อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึก 

 

คณะแพทยศาสตร์ นำโดยคณบดี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล และคุณกาญจนา สิมะจารึก หัวหน้างานบริการพยาบาลพร้อมคณะ  ได้นำช่อดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีกับทุกๆท่าน โดยมีบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในปีนี้คือ นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ ได้รับ รางวัลศรีมอดินแดง  

นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ เป็นผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพพยาบาลที่เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้มีความประพฤติดีปะกอบด้วยการปฏิบัติตนด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำรงตนยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรมตลอดอาชีพราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๗ ปี

 

ประวัติโดยสังเขป

นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ และสำเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแนะแนวและให้คำปรึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. ๒๕๓๙

ตลอดระยะเวลารับราชการ นางดรุณีจันทร์เลิศฤทธิ์ เป็นผู้ที่ฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมการอบรมรวมถึงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ จนได้รับตำแหน่งทางวิชาการ พยาบาลชำนาญการพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ดำรงตำแหน่งในฐานะหัวหน้าหน่วยไตและไตเทียม งานบริการพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ใช้หลักเอื้ออาทร หลักความเมตตาในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาจนเป็นที่รักและชื่นชมของเพื่อนร่วมงาน อีกทั้งยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งหน่วยไตและไตเทียมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงานจนสามารถขยายการให้บริการโรคไตได้อย่างครบวงจร รวมทั้งได้ใช้ความรู้พยาบาลและทักษะการพยาบาลดูแลผู้ป่วยโรคไตและการให้ความรู้ในรูปแบบการจัดหลักสูตรอบรมบริการวิชาการให้แก่พยาบาลในหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ จากความรู้และประสบการณ์ดังกล่าว นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษของคณะพยาบาลทั้งหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางและหลักสูตรปริญญาโท

ด้วยคุณูปการข้างต้น กอปรกับเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรยกย่องให้ นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ ได้รับพระราชทานรางวัลศรีมอดินแดง ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป

            ทั้งนี้ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกัลปพฤกษ์ และ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประจำปี 2560 ประกอบด้วย

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

1. นายวิรัช ชินวินิจกุล  ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์

2. นายวราวุธ สุธีธร   ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

3. รศ.ดร. สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ  ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพยาบาล

รางวัลพระธาตุพนมทองคำ  

1. นายตวง อันทะไชย (ประเภทบุคคล)

2. มูลนิธิโกลบอลฮิตาชิ  (ประเภทนิติบุคคล)

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

1. นายสนิท พรหมวงษ์

รางวัลศรีมอดินแดง

1. ศาสตราจารย์ดร.อนันต์ พลธานี (ประเภทบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ)

2. นางดรุณี  จันทร์เลิศฤทธิ์ (ประเภทบุคลากร สนับสนุน)      

รางวัลศรีกัลปพฤกษ์

นายปริญญา  ขินหนองจอก นักศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะเภสัชศาสตร์Poster : admin | 21 ธันวาคม 60 08:57:50


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515