Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ครั้งแรกในไทย KKU Datathon มุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย    (อ่าน 460)

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ KKU Datathon : HealthTech for Aging นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ เป็นครั้งแรกในประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ (Start up) ด้านการดูแลผู้สูงอายุให้มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Data) มาพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยได้รับความร่วมมือด้านวิทยากรระดับนานาชาติ อาทิ MIT Critical Data และคณะแพทยศาสตร์ Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา และวิทยากรจากสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชายชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ พร้อมได้เปิดเผยว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ทั่วโลกนั้น ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีการเติบโตที่ก้าวเร็วที่สุด ซึ่งส่งผลให้เกิดความท้าทายใหม่ๆสำหรับระบบการดูแลสุขภาพ ดังนั้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ จะมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มคุณภาพและการเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุในประเทศไทย การได้มีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในด้านเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ถือเป็นโอกาสพิเศษสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ความร่วมมือใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและสังคมโดยรวม

  จากนั้นได้รับเกียรติจาก รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และเป็นเวลากว่า 55 ปีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศให้กับการให้ความรู้วิชาการแก่นักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของสังคมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงทุกส่วนของสังคมที่พวกเขาให้บริการ คณะแพทยศาสตร์เป็นหนึ่งในคณะที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของเราและเป็นความภาคภูมิใจอย่างแท้จริง เพราะคณะแพทยศาสตร์มุ่งมั่นที่จะอยู่ในระดับแนวหน้าในการดูแลผู้ป่วย การนำ "Data Analytic" ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ข้อมูลเทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการบริหารดูแลด้านการดูแลสุขภาพ (Healthcare) สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของเราให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ชาญฉลาดซึ่งใช้เทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพแก่ประชากรในประเทศไทยและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายด้านดูแลสุขภาพ เพื่อสร้างเป้าหมายร่วมกันคือ "การดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับผู้สูงอายุ" ในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย รวมถึงบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เข้าร่วมกว่า 250 คน โดยการจัดงานแบ่งเป็น 2 วันในช่วงเช้าเป็นการบรรยายและภาคบ่ายเป็น Workshop ในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการดูแลสุขภาพ (Health Care) ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้เพื่อนำไปสู่พัฒนานวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยและด้านสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมในพื้นที่ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้รับบริการทางการแพทยที่เป็นผู้สูงวัยต่อไป #KKUDatathon คณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และต้อนรับ งาน KKU Datathon 

 

 

ขอขอบคุณข้อมมูลจาก  https://www.facebook.com/KKUDatathon/Poster : admin | 17 กันยายน 61 06:49:55

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515