Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มข. พ.ศ. 2561    (อ่าน 243)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มข. พ.ศ. 2561 ประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1
ขอให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้อง หากมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ให้แจ้งที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ (โทร.63440) ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

Download เอกสาร

>>> รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2561Poster : admin | 11 ธันวาคม 61 07:13:04

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515