Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ประกาศรับสมัครทุน “พัฒนานักศึกษาแพทย์ไปแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ณ โรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ”    (อ่าน 1,237)

ประกาศรับสมัครทุน “พัฒนานักศึกษาแพทย์ไปแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ณ โรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ มีนาคม – เมษายน ๒๕๕๙

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

๑.      เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ ๔ – ๖) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาตลอดเวลาที่ไปทำกิจกรรมในต่างประเทศ

๒.     เป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีถึงดีมาก  หากมีคะแนนการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ  เช่น TOFEL, IELT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  ทั้งนี้ นักศึกษาที่ต้องการสมัครเพื่อไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ต้องยื่นใบสมัครพร้อมผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (IELT) โดยได้ผลคะแนนรวมและคะแนนทุกส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ 6.5

๓.     สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสมทบ นอกเหนือจากที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นการสนับสนุน

 

สำหรับนักศึกษาผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโปรแกรมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่

รายละเอียดโครงการ (.pdf)

ชุดใบสมัคร ปี59 (.docx)

และกรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังงานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘Poster : admin | 25 ตุลาคม 58 06:44:45

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515