Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» นักวิจัยหญิงเก่ง มข. รับทุนวิจัยลอรีอัล"เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์"ปี13    (อ่าน 1,525)

 

 

    เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนโครงการทุนลอรีอัลประเทศไทยเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ (for woman in Science) โดยความร่วมมือของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติ (ยูเนสโก) แก่ 6 นักวิจัยสตรีไทยผู้สร้างคุณูปการด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์ ณ โรงแรมเจ ดับบลิว มารีออท กรุงเทพฯ  เพื่อสนับสนุนและให้เกียรติสตรีแห่งสายงานวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าเธอจะอยู่ในส่วนใดของโลก   

    ในปีนี้คณะกรรมการผู้ทรงวุฒิระดับประเทศในสายงานด้านวิทยาศาสตร์ของโครงการฯ ได้คัดเลือกและมอบทุนให้แก่ 6 นักวิจัยสตรี จากทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, สาขาวิทยาศาสตร์เคมี และสาขาวัสดุศาสตร์ เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาทต่อทุน โดยใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนจากคุณค่าจากงานวิจัยต่อสังคม, กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสมตามวัตถุประสงค์โครงการ, จริยธรรม และการยอมรับในวงการวิจัย

    ซึ่ง ผศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นนักวิจัย 1 ใน 6 นักวิจัยสตรีที่ได้รับรางวัลในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  จากผลงาน “การค้นหาตัวบ่งชี้ชีวภาพในเลือดและปัสสาวะเพื่อใช้ในการคัดกรองและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี”  โดย งานวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาเพื่อหาตัวบ่งชี้ชีวภาพในระดับโมเลกุล ด้วยการพัฒนาชุดตรวจเลือดและปัสสาวะที่สามารถบ่งบอกความสัมพันธ์กับภาวะการ หนาตัวของท่อน้ำดีในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี แทนวิธีอัลตร้าซาวด์ซึ่งชาวบ้านเข้าถึงได้ยาก ด้วยการพัฒนาชุดตรวจตัวบ่งชี้มะเร็งท่อน้ำดีจากปัสสาวะและเลือด ซึ่งจะช่วยให้คัดกรองผู้ป่วยมะเร็งในระยะแรกทำให้รวดเร็วยิ่งขึ้น นำมาสู่การรักษาแบบทันท่วงที ช่วยลดความสูญเสีย  นับเป็นตัวอย่างให้เยาวชนและนักวิจัยสตรีรุ่นใหม่ๆ เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการตั้งมั่นในการทำงานด้านวิทยาศาสตร์Poster : eedpark | 17 พฤศจิกายน 58 08:57:12


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515