Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» โครงการ P2A Journey: Jakarta Chapter    (อ่าน 736)

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ P2A Journey: Jakarta Chapter ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน  - 4 ธันวาคม 2558  โดยที่ BINUS University  จะรับผิดชอบค่าที่พัก อาหาร การรับส่งที่สนามบิน และค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ  ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ทั้งนี้ขอให้ส่งใบสมัครที่กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4 ภายในวันที่ 14 กันยายน 2558 และ BINUS University  จะไม่รับเอกสารการสมัครโดยตรงจากนักศึกษา  
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
-          เป็นนักศึกษาไทยและต่างชาติในประเทศภูมิภาคอาเซียนทุกระดับการศึกษา            โดยระดับปริญญาตรีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
-          สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 
-          มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 
เอกสารประกอบการสมัคร
 
-          ใบสมัคร <คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>
 
-          Transcript
 
-          สำเนา Passport
 
-          คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL/IELTS (ถ้ามี)  
 
เกณฑ์การคัดเลือก  
BINUS University ประเทศอินโดนีเซีย จะเป็นผู้ทำการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ผ่าน SKYPE
 
 
• P2A_Jakarta_Chapter_Tentative_Itinerary.pdf


Poster : | 1 มกราคม 13 00:00:00

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515