Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» คณะแพทย์ มข.ผนึกม.ฮาร์วาร์ดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เน้นใช้ITพัฒนาโรงเรียนแพทย์ หนุนการเรียนยั่งยืน    (อ่าน 1,440)

เมื่อวันที่ 17 -18 พฤศจิกายน 2558 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ   ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา “International Conference on Medical Education - New Paradigms in Medical Education: Digital Technology” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  และได้รับเกียรติจาก Professor Edward M. Hundert คณบดีฝ่าย Medical Education และ Professor David H. Roberts คณบดีฝ่าย External Education จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์อันดับหนึ่งของโลก บรรยายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ทั่วโลก   ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์2 โรงแรมเซนทาราแกรนด์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแพทย์ และนักศึกษาแพทย์จากโรงเรียนแพทย์และสถาบันฝึกหัดแพทย์ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน   

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การเรียนแพทย์แบบใหม่จะเข้าสู่ยุคดิจิตอลเทคโนโลยี  การประชุมวิชาการนานาชาติด้านแพทยศาสตร์ศึกษา หรือInternational Conference on Medical Education - New Paradigms in Medical Education: Digital Technology ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งนี้ จึงเป็นการสนับสนุนนโยบาย ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการก้าวสู่สมาร์ทแคมปัส และมีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นในอนาคต

Professor Edward M. Hundert คณบดีฝ่าย Medical Education มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  กล่าวว่า การเรียนแพทย์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิด จากเดิมที่มุ่งเน้นการสอน แข่งกันสอบ เพื่อให้ได้คะแนน และเกรดสูง  ซึ่งวิธีการนี้ทำให้นักเรียนแพทย์มุ่งเน้นค่าคะแนนมากกว่าการเรียนรู้  จึงมีการเปลี่ยนกรอบแนวคิดการเรียนโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสำคัญ  ทำให้นักศึกษาแพทย์เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืนตลอดชีวิต เกิดบรรยากาศการเรียนอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้นักเรียนแพทย์เรียนรู้อย่างเข้าใจ และยั่งยืนต่อไป

 รองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า งานประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมืออันดีระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เนื่องจากปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ และการเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ซึ่งการศึกษามีความจำเป็นที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสม โดยเฉพาะในการเรียนด้านแพทยศาสตร์ จำเป็นต้องนำดิจิตอลเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาด้านการแพทย์และพยาบาลในการรักษามนุษยชาติอย่างยั่งยืนต่อไป  
           นอกจากเข้าร่วมประชุมวิชาการแล้ว คณบดีจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทั้งสองท่าน ได้เข้าพบ รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ. ดร. ทพญ. นวรัตน์ วราอัศวปติเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เพื่อหารือกระชับความสัมพันธ์ จากนั้นคณบดีทั้งสองท่านได้เข้าพบกับ รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะผู้บริหาร พูดคุยเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองสถาบันให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Professor Roberts ยังได้พบกับนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพูดคุยและรับฟังความเห็นจากการที่นักศึกษา ได้รับโอกาสเข้าร่วมเรียนบทเรียนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งเป็นเนื้อหาเดียวกับที่นักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

 Poster : kamonporn | 17 พฤศจิกายน 58 11:45:12

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515