Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» การจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 ยิ่งใหญ่เพื่อ “การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่อย่างครอบคลุม    (อ่าน 1,093)

               วันนี้ (18 พ.ย. 58) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับ สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย ศูนย์การดูแลและศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการตะวันฉาย (ศูนย์ตะวันฉาย) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 “การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่อย่างครอบคลุมในเขตลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า”  The 8 th Annual Meeting of The Thai Cleft Lip-Palate and Craniofacial Association: Comprehensive Cleft Care in Greater Mekong Subregion for Better Quality of Life  ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

               ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาว์ชื่น ผู้อำนวยการศูนย์ตะวันฉาย และประธานกรรมการโครงการจัดประชุมฯ กล่าวว่า สำหรับศูนย์ตะวันฉายซึ่งเป็นศูนย์การดูแลเฉพาะทางที่ให้การบริการ ดูแลรักษาผู้ที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ อย่างครบวงจรโดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะ ด้านมาร่วมกันดูแลรักษาเพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ ผู้ป่วยได้รับการรักษาและฟื้นฟูด้วยวิทยาการที่ถูกต้องแบบสหสาขาวิชาชีพอย่างครบวงจร ให้หายหรือใกล้เคียงคนปกติได้ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขทั้ง ร่างกายและจิตใจ ภายใต้การสร้างระบบการดูแลและประสานงานกันเป็นอย่างดี มีความต่อเนื่องเชื่อมต่อ กระบวนการประเมินและการดูแลรักษาที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความต้องการความคาดหวังของผู้ป่วยและครอบครัวเป็นหลัก ร่วมกันดูแลรักษาตามแผนการรักษาตามช่วงอายุ เพื่อให้เกิดการดูแลที่ครอบคลุม สร้างชีวิตที่ดีกว่าในสังคม และการดูแลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและสภาวะแวดล้อมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯและครอบครัวอย่างทั่วถึง

            ภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ เป็นความพิการแต่กำเนิดที่ก่อให้เกิดผลกระทบในการดูแลปัญหาสุขภาพเกิด ความเครียด ความวิตกกังวลต่อผู้ป่วยและครอบครัว การแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การรักษา ที่สมบูรณ์ที่สุด จำเป็นต้องมีความร่วมมือประสานงานการรักษาเป็นเครือข่าย โดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญ เฉพาะด้าน อาทิเช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักสังคมสงเคราะห์ รวมทั้ง บุคลากรทางสาธารณสุขอื่นๆ มาร่วมกันดูแลรักษาตามแผนการรักษาตามช่วงอายุ เพื่อให้เกิดการดูแลที่ครอบคลุม สร้างชีวิตที่ดีกว่าในสังคมให้กับผู้ป่วยและครอบครัวอย่างทั่วถึง สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้าแห่งประเทศไทย ได้ดำเนิน นโยบายในการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ อย่างบูรณาการมาโดยตลอด โดยมีตัวแทนของแต่ละ ศูนย์การดูแลฯ เช่นศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ มอ. ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จุฬาลงกรณ์สภากาชาด ไทย ศูนย์แก้ไขความพิการ รามาธิบดี ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ เชียงใหม่ เป็นต้น ที่ดำเนิน นโยบายในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีโครงการ “โครงการพัฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการทางศีรษะและใบหน้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ ๖๐ พรรษา” ซึ่งโครงการนี้เป็นการพัฒนาแนวทางการให้บริการของทีมสหวิทยาการให้มีรูปแบบการบริการที่สมบูรณ์แบบ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 - 2558 และเพื่อพัฒนาการดูแลที่ครอบคลุมในการสร้างชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ พร้อมทั้งขยายความ ร่วมมือทางวิชาการในการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ในเขตลุ่มน้ำโขงอย่างทั่วถึง การสร้างความร่วมมือในการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นการมุ่งเน้น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการผ่าตัด การดมยาสลบ และ การดูแลด้านอื่นๆ ให้กับทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและสภาวะแวดล้อมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ต่อไป

 

 

 Poster : rittnam | 3 ธันวาคม 58 03:47:59


» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515