Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» นักวิจัยคณะแพทย์รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส พร้อมเผยเคล็ดลับความสำเร็จ    (อ่าน 1,931)

 

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2558 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กทม. สกว.ได้จัดพิธีเปิดตัวผู้รับทุน ศาสตราจารย์ดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2558 ขึ้นโดย ศาสตราจารย์วันชัย มาลีวงษ์ ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการเสนอให้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2558 โดยมี ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2558 เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยอาวุโสที่มีผลงานดีเด่นสูงสุดของประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ อันจะนำไปสู่การสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของประเทศ และผลิตผลงานที่มีคุณภาพในระดับสากล ตลอดจนกระตุ้นให้สังคมตระหนักและมองเห็นความสำคัญและประโยชน์ของงานวิจัย

ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว.เป็นทุนสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงให้แก่ประเทศ โดยเน้นหนักในการพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มาลีวงษ์เปิดเผยถึงเคล็ดลับความสำเร็จว่า "การทำวิจัยต้องทำด้วยใจ มุ่งมั่น มีเป้าหมายชัดเจน และให้ถือเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ต้องสร้างผลงานวิจัย เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน ไม่เคยหวังว่าทำแล้วต้องได้รางวัลใดๆ ในฐานะอาจารย์การทำวิจัยถือเป็นการสร้างทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศ เพราะต้องการให้ลูกศิษย์ระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษา  ทำให้ต้องมีความรับผิดชอบสูง เป็นแรงขับเคลื่อนงานวิจัยให้สำเร็จ ได้ตามเวลาที่กำหนด แม้จะเหนื่อยยากแต่ก็เป็นความสุขของการเป็นอาจารย์"

ศาสตราจารย์ ดร. วันชัย มาลีวงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2538 ได้ศึกษาวิจัยด้านปรสิตวิทยาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นศึกษาด้านปรสิตวิทยาทางการแพทย์ การวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ ปรสิตวิทยาภูมิคุ้มกัน ปรสิตวิทยาเชิงชีวโมเลกุล เพื่อก่อให้เกิดความรู้ทางด้านการวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน และควบคุมโรคปรสิต และได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตแถบประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ทางด้านภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองวิทยาและทางชีวโมเลกุล ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานวิจัยเด่นที่ผ่านมาของศาสตราจารย์วันชัย มาลีวงษ์  ถือว่ามีความโดดเด่นและถือเป็นครั้งแรกในโลกที่คณะผู้วิจัยได้ประสบความสำเร็จในการผลิตโปรตีนแอนติเจน ชนิดสารคัดหลั่งของพยาธิใบไม้ตับวัว-ควาย (Fasciola gigantica) ให้มีความบริสุทธิ์ โดยเทคนิค continuous electro-elution ซึ่งไม่มีนักวิจัยรายใดรายงาน เป็นผลงานวิจัยที่ทำต่อเนื่องจนครบวงจรของการริเริ่มบุกเบิกสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในการวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคพยาธิใบไม้ตับ fascioliasis ในผู้ป่วย ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อปรสิตอีกชนิดที่มักมีปัญหาวินิจฉัยแยกได้ยากจากโรคพยาธิใบไม้ตับ opisthorchiasis viverrini และโรคมะเร็งของท่อทางเดินน้ำดี (cholangiocarcinoma) และโรคตับจากสาเหตุอื่นๆ การตรวจหาไข่ปรสิตในอุจจาระมักไม่พบ ผลงานวิจัยนี้ให้ค่าความไว ความจำเพาะสูง สามารถพัฒนาเป็นชุดตรวจวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยด้วยวิธีอีไลซ่าได้สำเร็จ ใช้ได้จริง  แอนติเจนดังกล่าวได้นำมาวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิ ผลดีเยี่ยม จนได้รับการยอมรับให้ได้รางวัลผลงานวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ รางวัลชมเชย จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2543  แอนติเจนที่ทำให้บริสุทธิ์บางส่วนสามารถนำมาใช้ในการผลิตชุดตรวจวินิจฉัย โดยวิธีอีไลซ่า ช่วยให้แพทย์สามารถนำมาใช้วินิจฉัยโรค fascioliasis ในคนได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นงานวิจัยแบบพึ่งตนเอง และมีความยั่งยืน ไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และในปัจจุบันจากองค์ความรู้นี้ สามารถพัฒนาต่อยอดจนสามารถสร้าง recombinant protein ดังกล่าวได้สร้างคลังชีววัตถุอ้างอิงของเชื้อปรสิต ผลิตแอนติเจนที่จำเพาะทางพันธุวิศวกรรม พัฒนาชุดตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองวิทยาและทางชีวโมเลกุล และสร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านปรสิตวิทยา ศ.ดร. วันชัย มาลีวงษ์ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact factor มากกว่า 147 เรื่อง หนังสือ/ตำรา 4 เล่ม ได้ยื่นจดสิทธิบัตร 10 รายการ และอนุสิทธิบัตร 1 รายการ เคยได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ปี 2536) รางวัลผลงานวิจัย จากสภาวิจัยแห่งชาติ (ปี 2543, 2546, 2549) เมธีวิจัยอาวุโส จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ปี 2555-2558) และรางวัลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขา วิชาการ (ปี 2556)Poster : kamonporn | 19 พฤศจิกายน 58 11:44:02© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515